Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane także RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony jest CENTRUM MEDYCZNE UNO-MED SP. Z O.O., ul. Gumniska 11, 33-100 Tarnów, nr KRS: 0000998811, NIP: 9930691285, REGON: 523483404, zwane dalej CENTRUM.
 2. CENTRUM dokłada szczególnej staranności do poszanowania Państwa prywatności.
 3. CENTRUM może przetwarzać Państwa dane, jeżeli:
  1. wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. jest to niezbędne do wykonania umowy z Państwem zawartej lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na ciążącego na CENTRUM (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  5. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CENTRUM lub przez stronę trzecią (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  6. jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego  (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 4. Do danych osobowych pozyskiwanych i gromadzonych przez CENTRUM należą:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. numer PESEL;
  4. adres zamieszkania;
  5. numer telefonu;
  6. adres poczty elektronicznej;
  7. dane opiekuna ustawowego – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody wskazanej w pkt 3 lit. a.
 5. Podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej ma na celu ułatwienie z Państwem kontaktu i upoważnienie CENTRUM do wykorzystania tych środków komunikacji do:
  1. dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu;
  2. przypomnienia o wizycie;
  3. odwołania wizyty;
  4. przypomnienia o badaniu okresowym, jeśli jego konieczność jest uzasadniona charakterem dolegliwości, co nie będzie traktowane jako marketing usług i nie jest wymagana do tego Państwa zgoda.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udzielenie świadczenia przez CENTRUM.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Dane osobowe nie są udostępniane bez Państwa zgody, chyba udostępnia się je osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym przekazano je na podstawie umowy powierzenia[K41]  oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także osobom upoważnionym przez Państwa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe są pozyskiwane od Państwa:
  1. podczas bezpośredniej rejestracji w siedzibie CENTRUM;
  2. w drodze kontaktu telefonicznego;
  3. w drodze kontaktu mailowego;
  4. przy wykorzystaniu formularza online wypełnianego za pośrednictwem portalu Znany Lekarz;
  5. podczas korzystania z zasobów strony unomed.pl – poprzez gromadzenie plików cookies, w tym także cookies firmy Google.Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.Dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do poprawnego działania ich aplikacji. Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy mogą się zmieniać, dlatego w celu dokładniej ich weryfikacji prosimy o sprawdzenie ich polityk prywatności dostępnych poniżej:1) Mapy Google – ogólna polityka prywatności Google
   2) Znany Lekarz – polityka prywatności i danych osobowych.

   Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może to utrudnić. Mogą Państwo wyłączyć pliki cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.

 11. Do przysługujących Państwu praw należą:
  1. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
  2. prawo do uzyskania dostępu do danych oraz związanych z tym informacji (art. 15 ust. 1 RODO);
  3. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  4. prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 1 RODO);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 1 RODO);
  7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 ust. 1 RODO).W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt z naszym na adres: recepcja@unomed.pl.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.Po upływie tych okresów nastąpi zniszczenie dokumentacji w sposób uniemożliwiający Państwa identyfikację, chyba że zwrócą się Państwo lub osoba przez Państwa upoważniona albo też Państwa przedstawiciel ustawowy o jej wydanie (art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 13. CENTRUM zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych poprzez wykorzystanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu ich osobom nieupoważnionym oraz ich uszkodzeniu, zniszczeniu czy utracie.[K42]